Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dealplein

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van dealplein.nl inclusief aanbiedingen tenzij anders vermeld bij het betreffende artikel of de betreffende dienst. 

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order schriftelijk of langs electronische weg door ons is geaccepteerd.

2. Aanvullingen en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten gelden slechts indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastglegd.

3. Een prijsverlaging die wordt doorgevoerd na het sluiten van de overeenkomst maar voor de feitelijke levering geeft de koper geen aanspraak op zodanige prijsverlaging.

4. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is   overeen gekomen. Bij niet "tijdige" levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Wij zijn eerst in gebreke nadat 21 dagen zijn verstreken sedert de schriftelijke ingebrekestelling ons heeft bereikt e.e.a. onverlet het bepaalde in artikel 14    

5. Wij zijn gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van de koper technisch noodzakelijke wijzigingen aan de gekochte artikelen, hun uitrusting en/of onderdelen zonder dat de koper daar enigerlei recht zou kunnen ontlenen.

6.  Levering geschied na (schriftelijke) aankondiging te onzer keuze door aflevering op het adres van koper in Nederland of België of door ter beschikking stellen van het verkocht aan ons adres.

7. Bij ter beschikkingstelling van het gekochte aan ons adres ten behoeve van koper dient koper binnen vijf dagen, nadat het verkochte ter beschikking staat, het verkochte af te halen. Bij aflevering aan het adres van koper dient koper het gekochte direct af te nemen.

8. Indien koper het gekochte niet afneemt aan ons adres binnen de termijn van vijf dagenof het verkochte aan het adres van koper niet afneemt zijn wij gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen conform de ruimte die het gekochte innneemt in het daarvoor ter plaatse geldende tarief. Het risico van beschadiging en/of teniet gaan is voor koper. Het risico gaat over op koper vijf dagen nadat het verkochte ter beschikking staat dan wel met onmiddelijke ingang indien het verkochte door ons aan het adres van koper is afgeleverd.

9. Wij zijn gerechtigd van het door koper verschuldigde bedrag vooruitbetaling te verlangen (in ieder geval) tot een beloop van 50% daarvan. De factuur betrekking hebbende op de vooruitbetaling dient te zijn voldaan voordat levering van het gekochte heeft plaats gevonden.

10. Tenzij anders overen gekomen dient betaling, zonder verrekening ook van de bijkomende kosten voor of bij afname of levering van het gekochte contant plaats te vinden. Oder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door ons aangegeven bank of girorekening op het tijdstip van levering. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale temijnen.

11. Indien koper het verkochte niet heeft afgenomen binnen de in lid 7 gestelde termijnen wordt hem de faktuur toegezonden welke terstond betaald betaald dient te worden. Als vervaldag geldt de verzenddatum van de factuur. Geschied de aflevering op het adres van van de koper dan geldt als vervaldatum de dag an ntvangst van de factuur.

12. In geval koper een of meerdere betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is de koper aan ons wettelijke rente verschuldigd over alle te late betalingen per maand of een gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.

13. Tevens is koper de buitengerechtelijke en incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van de door koper uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, zoals declaraties van advocaten, procureurs, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureeaus. De buitengerechelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00

14. Wij zijn niet gehouden tot enige verplichting indien wij daartoe gehinderd zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld (waaronder niet of niet tijdige levering aan ons door onze leveranciers), noch krachtens wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingengen voor ons rekening komt.

15. Wij zijn in het geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met koper buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de termijnen van de vereenkomst te verlengen met de tijd welke de tijdelijke overmacht geldt.

16. Het eigendom van het gekochte blijft bij ons zolang de koper onze vorderingen uit hoofde van deze of andere overeenkomsten niet heeft voldaan, hieronder vallen ook vorderingen terzake boete, rente en kosten.

17. Koper is voor de volledige betaling va de koopprijs met inbegrip van eventuele boetes en rente niet bevoegd het aangekochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.

18. De garantiebepalingen van elk door ons afzonderlijk geleverd artkel worden bij dit artikel vermeld.

19. Klachten behoren binnen acht dagen nadat de klacht is otdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn door koper/opdrachtgever schriftelijk bij ons te zijn ingediend bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient de koper/opdrachtgever dit onmiddelijk bij aflevering te melden aan ons bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

20. Onverminderd ons rechtnakoming te vorderen zijn wij gerechtigd indien koper wenst te annuleren, de koopovereenkomst te ontbinden, waarbij wij het recht hebben aan koper 15% van de verkoopprijs inclusief BTW in rekening te brengen.

21. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22. De koper heeft een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van het bij ons aangeschafte artikel, indien het artikel binnen 14 dagen retour wordt gestuurd wordt het aankoopbedrag inclusief eenmalig de verzendkosten terug betaald aan koper mits het artikel in dezelfde staat als waarin het is opgestuurd ontvangen wordt door Dealplein.

23. Het door koper aangekochte artikel zal geleverd worden aan koper binnen 30 dagen tenzij hier sprake is van overmacht zoals beschreven onder lid 16

24. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Indien u aan de onderstaande voorwaarden voldoet, krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen gecrediteerd.

25. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt
van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.